Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Schieman Advocaten gevestigd en kantoorhoudende te Middelburg

I.             DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.            HET ADVOCATENKANTOOR: 

de burgerlijke maatschap Schieman Advocaten, opdrachtnemer, gevestigd te Middelburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20147894, hetwelk een maatschap is van natuurlijke personen en besloten vennootschap(pen) [praktijkvennootschap(pen)]. Een lijst van deelnemende maten zal op verzoek van cliënt hem of haar worden toegezonden. De maatschap stelt zich tot doel de advocatuur te beoefenen en hetgeen daaraan is verbonden.

b.            CLIËNT:

de contractspartij van het advocatenkantoor.

c.            HET KANTOOR:

het advocatenkantoor en, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de als lid van het advocatenkantoor op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairsovereenkomst aan het advocatenkantoor verbonden natuurlijke personen.

d.            HONORARIUM:

de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) -exclusief verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting- die het advocatenkantoor voor de uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen. Het basisuurtarief waarop het honorarium is  gebaseerd bedraagt, tenzij anders is overeengekomen, ten minste het basisuurtarief Curatoren en Bewindvoerders opgenomen in de richtlijnen in faillissementen en surséances van betaling.

e.            VERSCHOTTEN:

de kosten die het advocatenkantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt, inclusief de kosten die door derden aan het kantoor in rekening worden gebracht betrekking hebbende op de voor de cliënt uit te voeren opdracht.

f.             KANTOORKOSTEN waaronder mede te verstaan ONBENOEMDE VERSCHOTTEN:

de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten (thans tenminste 6% van het honorarium).

II             TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden zijn onverkort ook van toepassing op aanvullende of vervolgopdrachten tussen Advocatenkantoor en cliënt.

III            OPDRACHT

 1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het advocatenkantoor stilzwijgend of uitdrukkelijk is aanvaard al dan niet door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging van het kantoor aan cliënt. Ten aanzien van de aanvaarding van een opdracht kan het advocatenkantoor slechts worden vertegenwoordigd door een aan het advocatenkantoor verbonden advocaat.
 2. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan het advocatenkantoor te zijn verleend, dat wil zeggen dat de cliënt ermee instemt dat het advocatenkantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor laat uitvoeren, e.e.a. in afwijking van het bepaalde in artikel 7: 404 en 7: 409 BW.
 3. Indien het advocatenkantoor mede bestaat uit een samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen is in afwijking van het bepaalde in artikel 7: 407 BW geen van de genoemde natuurlijke en/of rechtspersonen hoofdelijk verbonden naast Schieman Advocaten indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming.
 4. Als de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna WWFT) toepasselijk is op de uit te voeren opdracht, dan kan op wettelijk gronden de geheimhoudingsplicht worden doorbroken als er sprake is van een meldingsplichtige transactie in de zin van de WWFT.

IV           DECLARATIE

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd.
 2. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht (periodedeclaratie) op tijdstippen volledig ter beoordeling van het advocatenkantoor.
 3. Het advocatenkantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen (voorschotdeclaratie). Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht (einddeclaratie).
 4. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten en verschotten die niet onder de dekking of het bereik van de verstrekte toevoeging vallen, onverminderd de gehoudenheid van cliënt de verschuldigde eigen bijdrage te voldoen.

V             BETALING

 1. Betaling van declaraties van het advocatenkantoor dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente vermeerderd met een opslag van 2 % of, indien van toepassing, de wettelijke (handels)rente als bedoeld in artikel 6: 119a BW verschuldigd.
 2. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van het advocatenkantoor gestelde bank- of girorekening, of betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt. Een beroep op verrekening en/of opschorting door de cliënt van de verplichting tot betaling is uitgesloten.
 3. Indien het advocatenkantoor buitengerechtelijk invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, ten laste van de cliënt, zonder dat het advocatenkantoor gehouden is daadwerkelijk tot dat minimum buitengerechtelijke (incasso)kosten te hebben gemaakt of in rechte aan te bewijzen.
 4. Indien de cliënt in gebreke blijft met tijdige betaling van de declaraties van het advocatenkantoor en (mitsdien) van rechtswege in verzuim is, is het advocatenkantoor gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten. Indien als gevolg van het opschorten van de uitvoering van de opdracht schade ontstaat is uitsluitend de cliënt daarvoor aansprakelijk. De cliënt vrijwaart het advocatenkantoor voor de gevolgen welke mochten voortvloeien voor het advocatenkantoor uit een eventuele aansprakelijkheidsstelling door derden jegens het kantoor terzake. Het kantoor is niet gehouden een beroep op het recht tot opschorting mee te delen aan cliënt.  

VI           AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. 
 2. De in het eerste lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van het kantoor. In het geval sprake is van opzet of grove schuld of enige andere reden op voet waarvan het kantoor jegens de cliënt aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid voor de door cliënt geleden schade beperkt blijven tot het bedrag dat het kantoor voor de behandeling van de betreffende zaak waarvoor aansprakelijk geldt, aan honorarium in rekening heeft gebracht en te allen tijde tot maximaal € 15.000,--.  
 3. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor het geval ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid voor de uitvoering van de hen gegeven opdracht wensen te beperken wordt de cliënt geacht bij het verlenen van de opdracht aan het kantoor, het kantoor de bevoegdheid te verlenen namens cliënt die aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 4. Niet alleen het kantoor, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor hebben verlaten.

VII          TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de opdracht is uitsluitend van toepassing het Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen het kantoor -en/of vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor hebben verlaten indien zij zich op deze algemene voorwaarden wensen te beroepen- en cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

VIII         

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende en/of vervolgopdrachten en op andere overeenkomsten dan opdrachten tenzij de aard of de strekking van de andere overeenkomst zich daartegen verzet.

IX            

Na de laatste correspondentie bewaart het kantoor het dossier nog voor een periode van 5 jaar, waarna het dossier zonder nadere kennisgeving aan cliënt vernietigd zal worden.