Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Met ingang van 1 januari 2023 hoeft het gezamenlijk ouderlijk gezag niet meer via de rechtbank te worden geregeld wanneer geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

Vanaf die datum is namelijk automatisch sprake van gezamenlijk gezag voor de moeder en degene die het kind bij de gemeente erkent. Erkenning kan bij de aangifte van het kind bij de gemeente, maar ook al tijdens de zwangerschap. In dat laatste geval geldt het gezamenlijk gezag overigens vanaf de geboorte van het kind. 

De wetgever is van oordeel dat deze wetswijziging beter aansluit bij de huidige maatschappij, waarin veel partners samenwonen en niet kiezen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

Het gezamenlijk gezag speelt onder meer een rol bij:
- inschrijving van een kind op een school, kinderdagverblijf etc.;
- het nemen van een medische beslissing;
- overlijden van een van de ouders.

Belangrijk om te weten is dat deze nieuwe wet niet geldt: 

  • voor (ongeboren) kinderen die voor 1 januari 2023 zijn erkend. In die gevallen dienen de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag aan te vragen (dit kan ook digitaal) of indien de moeder hieraan niet wil meewerken, een verzoek te worden ingediend bij de rechtbank;
  • indien via een gerechtelijke procedure vervangende toestemming voor erkenning is verleend. In dat geval kan gelijktijdig of in een later stadium verzocht worden om gezamenlijk gezag.
1