Privacy, cookies en disclaimer

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen.

Het kantoor is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Juridisch en financieel dossier

Indien u een opdracht aan het kantoor verstrekt, verwerkt het kantoor de persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoon- en faxnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier en ten behoeve van de financiële relatie tussen kantoor en cliënt, zoals  uw bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens aangaande betaling van declaraties of ten behoeve van een aanvraag voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand. Afhankelijk van het onderwerp van de uit te voeren werkzaamheden kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens. U heeft door de verstrekking van de opdracht tot het verlenen van juridisch bijstand, welke hiervoor is aanvaard door het kantoor, toestemming verleend aan het kantoor om algemene, bijzondere en gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Mocht u op enig moment deze toestemming willen intrekken, dan dient u het kantoor dit schriftelijk te laten weten. Het gevolg daarvan kan zijn dat het kantoor (en de behandelend advocaat) dan de opdracht onmiddellijk zal dienen te beëindigen, omdat het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens voor het uitvoeren van de opdracht naar het oordeel van het kantoor (en de behandelend advocaat) wenselijk of nodig is.

Contact

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren het dossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende 10 jaar nadat het dossier gesloten is. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer dan 10 jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien de behandelend advocaat van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van 7 jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende twee jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die het kantoor verstuurt of ontvangt, en worden daarmee -tijdelijk- opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van het declareren aan het kantoor heeft verstrekt in voorkomend geval verwerkt door de administratie van het kantoor.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij de behandeling van het dossier, een klacht tegen de advocaat indient die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Orde van Advocaten en/of aan de tuchtrechtelijke colleges die met de behandeling van uw klacht belast -kunnen- zijn. Uw gegevens worden door deze instanties vertrouwelijk behandeld.

Het kantoor verstrekt uitsluitend uw gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Indien op grond van geldende wet- en regelgeving het kantoor of de behandelend advocaat verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken doet zij dit doch voor zover dit niet strijdig is met onze plicht tot geheimhouding jegens u als opdrachtgever en het daaruit voortvloeiende verschoningsrecht.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.  

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

  1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of -in bepaalde gevallen- het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met het kantoor op te nemen.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

 

 

Cookies

Op onze website kan gebruik worden gemaakt van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie, waarmee Schieman Advocaten bepaalde login-informatie kan opslaan en ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar enkel en alleen systemen. U kunt uw systeem zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

Disclaimer

De inhoud van onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar is van algemene aard en niet bedoeld als advies. Wij garanderen niet dat de informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is en aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te wijzigen of over te nemen. Voor het gebruik van de inhoud of delen daarvan op publieke toegankelijke plaatsen dient vooraf aan gebruik aan ons kantoor toestemming te worden verzocht.  Ook het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en enige andere internetpagina is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schieman Advocaten niet toegestaan.