Inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap

Inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting voor de ouder die werk combineert met de zorg voor een of meerdere kinderen, mits:
•    een van een kinderen jonger is dan 12 jaar op 1 januari van het betreffende belastingjaar;
•    het kind tenminste zes maanden in het betreffende kalenderjaar ingeschreven staat op het adres van die ouder;
•    het arbeidsinkomen van een alleenstaande ouder hoger is dan een bepaald vastgesteld bedrag (2021: € 5.154) of deze ouder recht op zelfstandigenaftrek of kan krijgen;
•    de ouder het laagste arbeidsinkomen heeft als hij/zij een fiscale partner heeft die ook werkt.
 
De ouder bij wie het kind niet ingeschreven staat, kan toch recht hebben op deze heffingskorting als het kind doorgaans ten minste drie dagen per week in zowel bij de ene ouder als bij de andere ouder verblijft. Oftewel de zorg voor het kind dient gelijkelijk verdeeld te worden tussen de ouders. Vanzelfsprekend dient ook aan de overige voorwaarden voldaan worden.
 
De belastingdienst stelde zich tot deze uitspraak van de Hoge Raad op het standpunt dat gelijkelijk verdelen betekent dat beide ouders doorgaans drie dagen per week voor het kind zorgen. De vader die bijvoorbeeld de ene week vijf dagen voor zijn kind zorgt en de andere week één dag zou dus geen recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 
Een zaak waarbij ouders een soortgelijke co-ouderschapsregeling hadden afgesproken is ter beoordeling voorgelegd aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft bepaald dat de voorwaarde van ten minste drie dagen per week soepeler uitgelegd dient te worden. Volgens het oordeel van de Hoge Raad gaat het om een regeling waarbij de zorg gelijkelijk wordt verdeeld. Daaraan voldeed deze regeling volgens de Hoge Raad. Gerekend over twee weken zorgde de vader immers 6 dagen per 14 dagen voor zijn kind. 
 
Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft in een recentere zaak (2021) duidelijk aangegeven dat er wel grenzen zitten aan deze soepeler uitleg van de Hoge Raad. De zorg hoeft niet iedere week gelijk te worden verdeeld. Maar het moet wel gaan om een bestendige regeling waarbij beide ouders gemiddeld drie hele dagen per week (d.i. 3 x 24 uur) voor het kind zorgen.
 
Uit deze uitspraken blijkt hoe belangrijk het is om goede heldere afspraken over de zorgregeling te maken, zodat geen discussie kan ontstaan met de belastingdienst. Heb je daarbij hulp nodig of heb je andere vragen, dan kun je vanzelfsprekend contact opnemen.
 

1